Informace před uzavřením smlouvy

Sdělení pro Spotřebitele před uzavřením Smlouvy

V souladu s ust. § 1820 NOZ tímto Prodávající Kupujícímu–Spotřebiteli sděluje (níže uvedená sdělení jsou určená výhradně Spotřebitelům):

1.1 Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby poskytovatele příslušné služby (cena internetového připojení, cena poskytovatele telekomunikační služby atp.)

1.2 Záloha není vyžadována.

1.3 Kupující–Spotřebitel má právo od Smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

1.4 Odstoupení od smlouvy je možné učinit:

a) Osobně v sídle Prodávajícího uvedené v kontaktech e-shopu.

b) Písemně dopisem adresovaným na adresu sídla Prodávajícího uvedenou v kontaktech e-shopu.

c) E-mailem uvedeným v objednávce.

d) Prostřednictvím Formuláře pro odstoupení, který je dostupný na internetových stránkách Prodávajícího.

1.5 Spotřebitel NEMŮŽE odstoupit od Smlouvy:

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli Prodávajícího,

d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu,

e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud Prodávající tato plnění poskytuje v určeném termínu,

k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

1.6 V případě odstoupení od smlouvy ponese Spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

1.7 Spotřebitel je povinen uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.

1.8 Je-li předmětem Smlouvy dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, v tomto případě Spotřebitel NEMŮŽE odstoupit od Smlouvy.

1.9 V případě sporu mezi Prodávajícím a Kupujícím bude k rozhodnutí sporu místně příslušný obecný soud České republiky, a to dle podmínek definovaných v příslušných procesních předpisech, zejména v zákoně č. 99/1963 Sb., občanském soudním řádu, ve znění pozdějších přepisů, a zákoně č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů.

1.10 V případě sporu mezi Prodávajícím a Kupujícím může Kupující využít možnosti mimosoudního řešení sporu. Orgánem příslušným k řešení sporu je Česká obchodní inspekce (ČOI). V tomto případě může Spotřebitel kontaktovat ČOI prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na webu ČOI ( https://www.coi.cz/ ). Spor je možné řešit též prostřednictvím ODR platformy .